De Medezeggenschapsraad (MR)

Kindcentrum De Bron

Sinds dit schooljaar vergadert de MR apart van de OKG. Dat is even wennen qua veelheid mensen en ook qua thema’s. Wat is eigenlijk het verschil: de MR vergadert over ‘vaste’ thema’s zoals formatie, financiën, beleidskeuzes binnen de school, schoolgids, schoolplan en nieuwbouw van de nieuwe school. De Ouderklankbordgroep is het klankbord tussen ouders en de directeur. De directeur kan aan de hand van thema’s toetsen bij de ouderklankbordgroep hoe dit gedragen wordt door ouders en wat er leeft onder ouders. Thema’s die op hun agenda staan zijn Mijn rapportfolio en schooltijden/ vrije dagen.

Heb je vragen aan de MR? Je kan dagelijks contact opnemen met de MR via Parro.

Daarnaast kun je ons ook mailen via [email protected]

GMR, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is de overkoepelende MR van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO in Noordoost Overijssel waar op dit moment 14 scholen bij zijn aangesloten. De GMR heeft net als de MR’en een instemmings- en adviesbevoegdheid over het voorgestelde, boven schoolse beleid.

De GMR is betrokken bij zaken die alle scholen aangaan en die, daar waar nodig is, voor gelijkheid zorgen. Besluitvorming op bovenschools niveau zorgt er dus voor dat voor de scholen dezelfde kaders gelden. Het gaat hier bijvoorbeeld over de regels voor tussenschoolse opvang, kwaliteitsbewaking, en natuurlijk de financiën. Binnen deze kaders kunnen de scholen zelf de details bepalen.

Samenstelling GMR:

Oudergeleding:

De heer Hannibal Guichelaar (voorzitter)
De heer Erik Nijzink
Mevrouw Ivet Wolf
Mevrouw Sharon Broekroelofs

Personeelsgeleding:

De heer Jordy Nijboer
Mevrouw Mirjam Kleinjan
Mevrouw Fenneke Gewald-Brink
Mevrouw Shailaja Brakert-Hesisink (secretaris)

email: [email protected]