De Medezeggenschapsraad (MR)

Kindcentrum De Bron

Sinds dit schooljaar vergadert de MR apart van de OKG. Dat is even wennen qua veelheid mensen en ook qua thema’s. Wat is eigenlijk het verschil: de MR vergadert over ‘vaste’ thema’s zoals formatie, financiën, beleidskeuzes binnen de school, schoolgids, schoolplan en nieuwbouw van de nieuwe school. De Ouderklankbordgroep is het klankbord tussen ouders en de directeur. De directeur kan aan de hand van thema’s toetsen bij de ouderklankbordgroep hoe dit gedragen wordt door ouders en wat er leeft onder ouders. Thema’s die op hun agenda staan zijn Mijn rapportfolio en schooltijden/ vrije dagen.

Heb je vragen aan de MR? Je kan dagelijks contact opnemen met de MR via Parro.

Daarnaast kun je ons ook mailen via [email protected]

GMR, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR … ook voor ouders?Uw kind volgt dagelijks onderwijs op één van de 16 scholen die onder de paraplu van Chrono vallen. Zowel ouders als het team willen de vaardigheden en kennis van de kinderen op een zo hoog mogelijk peil brengen. Ook willen we dat de schoolomgeving als veilig en prettig wordt ervaren. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij een goede relatie en overleg tussen ouders en team noodzakelijk is. Als ouders en leerkrachten samenwerken ontstaat er niet alleen draagvlak, maar wordt de kwaliteit van het onderwijs aantoonbaar beter.

De GMR voor alle scholen

Op stichtingsniveau is er een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) ingesteld. Dit is een wettelijk orgaan, die de medezeggenschap van ouders en personeel op bestuursniveau waarborgt. In de GMR worden zaken besproken die voor 2 of meer scholen gelden; in de praktijk betreft het meestal zaken die alle scholen aangaan. De GMR voert overleg met de bestuursdirecteur van Chrono, Bas van Loo. De dagelijkse leiding van de stichting is in zijn handen.

Wat is nu de toegevoegde waarde van de GMR? Die waarde zit in het feit dat de GMR betrokken is bij zaken die meerdere scholen aangaan en die, daar waar nodig is, voor gelijkheid zorgen. Besluitvorming op stichtingsniveau zorgt er voor dat voor de scholen dezelfde kaders gelden. Het gaat hier bijvoorbeeld over de inrichting van het functiebouwwerk, kwaliteitsbewaking en natuurlijk de financiën. Binnen deze kaders kunnen de scholen zelf de details bepalen.

De GMR in de praktijk

In onze stichting is het de gewoonte dat de GMR door de bestuursdirecteur vooraf geïnformeerd wordt en wordt gevraagd mee te denken over velerlei onderwerpen. Bovendien kan een GMR zelf het initiatief nemen door een item op de agenda te plaatsen. Van deze items wordt aan het begin van het schooljaar een jaarplanning gemaakt. De GMR komt vijf tot zes keer per jaar bij elkaar om alles te bespreken. Sommige onderwerpen staan vaker op de agenda: eerst ter informatie en om een mening te vormen.  Afhankelijk van het onderwerp moet een besluit ter advisering dan wel instemming worden voorgelegd aan de GMR.De GMR is niet altijd zichtbaar voor ouders maar speelt bovenschools ook voor ouders een zeer belangrijke rol in de besluitvorming. Het overleg binnen de GMR verloopt op een ontspannen wijze en het contact met de bestuursdirecteur is bijzonder prettig, waarbij beide partijen zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheden.

Samenstelling GMR:

Onze GMR bestaat uit 8 leden: vier personeelsleden en vier ouders. De zittingsduur van een GMR-lid is drie jaar. Na drie jaar kan een GMR-lid zich herkiesbaar stellen en wordt andere ouders en of personeelsleden de mogelijkheid geboden zich kandidaat te stellen.

email: [email protected]